donderdag 12 december 2013

Bestuurlyke doenwyze


Discussie over de Peperbus op bestuurlijk niveau. Niet nu, maar 107 jaar geleden.

Antwerpen, den 5 april 1906,

Mynheeren,

Van wege het kerkbestuur van St.Janskerk uwer gemeente is my een rol teekeningen besteld geworden, waarschynlyk met het doel om deze stukken, die betrek hebben op het plaatsen van beelden enz., in deze kerk, aan de Commissie van Monumenten te onderwerpen.

Gelieft, Mynheeren, deze plannen aan het kerkbestuur te overhandigen, met de opmerking, dat dusdanige ontwerpen moeten vergezeld zyn van de noodige beraadslaging, in drievoud afschrift, van het kerkmeestersbureel, waarin ook bepaald wordt of de uitgaven by middel van giften zullen gedekt worden.

In het tegenovergestelde geval moet het kerkbestuur het bewys leveren, dat het de noodige geldmiddelen bezit en moet daarenboven het ontwerp vergezeld gaan van een ernstig opgemaakt bestek van den kunstenaar, die met de uitvoering van het werk zal gelast worden.

Geen van al deze vereischte inlichtingen zyn tot hiertoe geleverd en het is toevallig dat men op de plans bemerken kan, dat zy door Blanchard, van Maltbrugge, zyn opgemaakt.

Alvorens het ontwerp aldus volledigd aan het provinciaal bestuur over te maken, zal de gemeenteraad zyn advies over hetzelfde hebben uit te brengen, waarvan op de beraadslaging van het kerkbestuur of afzonderlyk dient melding gemaakt.

Zulks is, Mynheeren, de regelmatige gang voor het bestuurlijk onderzoek van soortgelyke onderwerpen en het spoedig onderricht kan slechts bij eene stipte volging van deze bestuurlijke doenwyze bevorderd worden.

De Gouverneur

Geen opmerkingen: